Ardaladiva

Rhodesian Ridgebacks DZRR - VDH - FCI

Unsere beiden Friesenstuten

Zaadje van Lind´s Höve / Tije x Jasper Ster 

Fardau Hotske H. / Tsjalke x Hengstmutter Ster von Jakob x Pref*7 x Ster x Ster x Ster x Ster x Pref.

 

 

Info